Lovgivning


I maj 2018 indførtes den nye Persondataforordning (GDPR). Med denne ændring gives der mulighed for at få større indblik i hvilke data, der indsamles om dig, og hvordan disse opbevares. Ændringen medfører også, at jeg som behandler skal oplyse dig om dine rettigheder i forhold til dine data, og hvordan du kan klage over behandling af dine data. Dine data er dine personoplysninger og dine personfølsomme oplysninger.Opbevaring af dine data


Som autoriseret psykolog, der udfører psykologisk behandling og rådgivning, har jeg journalpligt. En journal skal indeholde alle væsentlige oplysninger om det forløb, som den enkelte klient er en del af. Det omfatter både faktuelle og behandlingsmæssige oplysninger.


Som minimum er jeg forpligtet til at indsamle og opbevare følgende data for hvert klientforløb:


Klientens navn, alder, arbejdssituation og telefonnummer


Årsagen til klientens henvendelse og det, som klienten ønsker hjælp til


Iværksat psykologisk rådgivning og behandling


Tematikker, som der arbejdes med undervejs


Desuden skal journalen indeholde oplysninger om indgåede aftaler og om eventuelle samtykkeerklæringer, der måtte være blevet givet af den pågældende klient. Det, der står i journalen, skal være genkendeligt for klienten, og klienten har ret til at få udleveret det, der er noteret i journalen.


De nærmere regler findes i Autorisationslovens kapitel 6 og i Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).


Jeg kan også modtage og opbevare helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner - f.eks. din læge (jvf. reglerne i Sundhedslovens kapitel 9). Dette sker typisk i forbindelse med, at du har fået en lægelig henvisning til psykologhjælp. Nogle læger skriver på henvisningen, hvorfor du har fået denne.


Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig.


Til brug for afregningsformål kan jeg også registrere og opbevare andre oplysninger om dig. Disse oplysninger noteres med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, Litra B og F [indtil 25. maj 2018: Persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].Videregivelse af dine data


Efter Sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold.


Derfor må videregivelse af helbredsoplysninger til andre uden for klinikken som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i Sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til din egen læge, som jeg er pligtig til at meddele, at du har påbegyndt et forløb hos mig (hvis du har fået en lægelig henvisning), og som jeg også er forpligtet til at sende en såkaldt epikrise, som skal indeholde nødvendig information om forløbet (jvf. Praksisoverenskomsten § 10, stk. 7). De nærmere regler herom findes i Sundhedslovens kapitel 9. Jeg vil dog altid sikre mig dit samtykke, eksempelvis i forhold til udfærdigelse af epikrise, før jeg sender en sådan til din læge.


De oplysninger, som jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil jeg videregive oplysninger om, at du har modtaget behandling hos mig til den instans, der skal betale.Tidsrum for opbevaring af dine data


Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen (jvf. Journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2). I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.


Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt, af hensyn til afregning og bogføring.


Dine personoplysninger behandles og opbevares hos mine databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig.Rettigheder vedrørende dine data


Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har journalført om dig, ved at kontakte mig. Efter Autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.Klage- og erstatningsmuligheder


Klager over min behandling af dine data kan indgives til Datatilsynet. Du kan finde nærmere oplysninger ved at følge dette link.


Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde nærmere oplysninger ved at følge dette link.


I henhold til §§ 23 og 45 i lov om klage- og erstatningsadgang indenfor Sundhedsvæsenet er det min pligt som autoriseret psykolog at informere skadelidte om rettigheder samt i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Det Regionale Samarbejdsudvalg for Psykologer i Region Midt samt øvrige steder, hvor det måtte være min pligt, at bistå dig med en klage.


Der er klagefrister for de enkelte klageinstanser. Således er fristen for rettidig klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnæv: Inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren var - eller burde være - bekendt med det forhold, der klages over. Klager skal dog senest indgives 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted. Der kan ikke dispenseres fra de nævnte klagefrister.


Gælder klagen forhold, der er omfattet af Praksisoverenskomsten, skal klagen fra patienten fremsættes over for Regionen, hvor psykologen har sin praksis (i mit tilfælde er det Region Midt). Derudover skal klagen fremsættes inden for 6 uger efter, at det forhold, der giver anledning til klagen, er kommet til klagerens kundskab.


Det er ligeledes min pligt at bistå dig i et evt. søgsmål om erstatning – f.eks. til Patienterstatningen. Patienterstatningens afgørelse kan senest en måned efter indgives til Ankenævnet for Patienterstatningen. Også Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelser kan indbringes for en højere instans – nemlig for retten. Det skal ske senest 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.Utilsigtede hændelser


Når noget går galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling i Sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse.


Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, vil Sundhedsvæsnet meget gerne vide det, så der kan drages læring af det. Uanset hvor det er gået galt, kan du sende en beskrivelse af den utilsigtede hændelse ved at følge dette link.


Følg derefter vejledningen. Beskriv gerne hændelsen så detaljeret som muligt. Sundhedspersonalet bruger oplysningerne til at finde ud af, hvordan det kan forhindres, at hændelsen gentager sig.Sikkerhedsbrud


I tilfælde af et sikkerhedsbrud har jeg pligt til at underrette Datatilsynet inden for 72 timer, ligesom jeg har pligt til at underrette dig så hurtigt som muligt – og indenfor samme tidsrum.